Regulamin

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem sklepu internetowego imaginebooks.pl


§ 1 [definicje]

Dla celów niniejszego Regulaminu następujące terminy i wyrażenia będą miały znaczenie, które zostało im przypisane poniżej, poza przypadkami, w których z treści Regulaminu bezpośrednio wynika inaczej:


a) Sprzedawca – Właścicielem Sklepu wydawnictwa ImagineBooks jest: PHU Łukasz Skonieczny, ul. Wierzejewskiego 1/51, 85-791 Bydgoszcz, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 5542128555

b) Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna korzystająca ze stron internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę, która wypełniła elektroniczny formularz opracowany przez Sprzedawcę dla potrzeb zawierania umów sprzedaży, za pośrednictwem sklepu internetowego.

c) Regulamin – niniejszy dokument (również w jego formie elektronicznej) wraz z ewentualnymi załącznikami oraz innymi dokumentami, które nie zostały do niego dołączone, lecz są powołane w treści niniejszego dokumentu.

d) Zamówienie – lista produktów, oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, sporządzona na elektronicznym formularzu określonym przez Sprzedawcę i dostarczona Sprzedawcy przez Kupującego zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

h) Strony – Sprzedawca i Kupujący łącznie.

i) Strona – indywidualnie, odpowiednio: Sprzedawca lub Kupujący.


§ 2 [działalność Sprzedawcy]


Sprzedawca oświadcza, iż prowadzi sprzedaż określonych produktów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem sklepu internetowego, dokonując transakcji bez jednoczesnej obecności obu Stron.

§ 3 [informacje dostarczane przez Kupującego]


1.    Przed lub w trakcie składania Zamówienia Kupujący obowiązany jest jako użytkownik do podania niezbędnych danych za pośrednictwem elektronicznego formularza opracowanego przez Sprzedawcę i umieszczonego na stronach internetowych Sprzedawcy. Jest to warunkiem dokonywania zakupów w sklepie Sprzedawcy. Niezbędne jest wypełnienie przez Kupującego wszystkich pól formularz oznaczonych „gwiazdką”. Kupujący może dokonać zakupów bez rejestracji lub rejestrując swoje dane, tym samym tworząc tzw. konto.
2.    Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Kupującym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w celu weryfikacji danych i informacji umieszczonych przez Kupującego w formularzu.

 
§ 4 [składanie Zamówień]
 
1.    Zamówienia składane są za pośrednictwem systemu informatycznego opracowanego przez Sprzedawcę i umieszczonych na stronach internetowych Sprzedawcy.
2.    Jeżeli Kupujący dokonał poprawnej rejestracji, wówczas do dokonania zakupów wystarczy podać swój login i hasło.
3.    Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe ze złożenia niewłaściwego Zamówienia, a w szczególności skutki zamówienia innych rzeczy niż zamierzone, podania niewłaściwej ilości sztuk, wskazania błędnego miejsca wydania Zamówionych Rzeczy, etc.
 
§ 5 [realizacja Zamówień]
 
1.    Kupujący oświadcza, iż żąda niezwłocznego wykonania składanych przez siebie Zamówień, w związku z czym Strony postanawiają, iż dla zawarcia umowy nie jest wymagane dojście do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia. Jednocześnie Sprzedającemu przysługuje prawo do nie przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku Zamówionych Rzeczy. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany w terminie 24 godz. (licząc dni robocze), o niemożliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.
2.    Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami określonymi w treści niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży w odniesieniu do każdej z Zamówionych Rzeczy wymienionych w treści Zamówienia.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, które zostały wypełnione w sposób budzący wątpliwości Sprzedawcy, o ile wątpliwości Sprzedawcy nie zostaną wyjaśnione podczas bezpośredniego kontaktu z Kupującym lub skontaktowanie się z Kupującym będzie niemożliwe.
4.    Wykonanie przez Sprzedawcę umowy lub umów nastąpi w terminie określonym przy danym produkcie.
5.    Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Kupujący obowiązany jest posługiwać się numerem Zamówienia nadanym przez Sprzedawcę.
 
 
§ 6 [dostawa i odbiór Zamówionych Rzeczy]
 
1.    O ile Strony nie dokonają odmiennych pisemnych ustaleń, Zamówione Rzeczy zostaną wydane Kupującemu w terminie określonym na stronach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę, w ilości określonej w treści Zamówienia, w miejscu wskazanym przez Kupującego w treści Zamówienia.
2.    Z chwilą wydania Zamówionych Rzeczy przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z Zamówionymi Rzeczami oraz ryzyka, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Zamówionych Rzeczy.
3.    Kupujący pokrywa koszty przewozu lub przesłania Zamówionych Rzeczy do miejsca ich wydania, według stawek określonych przez Sprzedawcę.
4.    Wysyłane towary przechodzą dokładną kontrolę jakościową. Jeżeli jednak po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenie lub wadę powinien zgłosić ten fakt Sprzedającemu, który zdecyduje o formie odesłania towaru.
  
§ 7 [płatności]
 
1.    Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Zamówione Rzeczy z góry.
2.    Strony postanawiają, iż zapłata za Zamówione Rzeczy odbywać się będzie poprzez:
przelew na rachunek Bankowy Sprzedawcy – wówczas wysyłka towaru nastąpi po wpływie środków na rachunek Sprzedawcy
3. Sprzedawca wystawi dokument sprzedaży, który będzie wysłana do Kupującego drogą mailową lub wraz z przesyłką.
4.  Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 
§ 8 [rękojmia za wady]


Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady nabytych przez Kupującego rzeczy zgodnie z postanowieniami polskiego Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi za wady.
 
§ 9 realizacja uprawnień z tytułu rękojmi
 
1.    Przy realizacji jakichkolwiek uprawnień z tytułu rękojmi za wady Kupujący obowiązany jest do podania numeru Zamówienia nadanego przez Sprzedawcę oraz przedłożenia dowodu zakupu, dostarczenia pisemnego opisu ujawnionej wady, przesłania nabytej rzeczy w oryginalnym opakowaniu, lub w wypadku, gdy nie posiada takiego opakowania w opakowaniu odpowiadającym właściwościom tej rzeczy oraz rodzajowi transportu. W wypadku nie dostarczenia nabytej rzeczy w oryginalnym opakowaniu ryzyko uszkodzenia lub utraty rzeczy podczas transportu obciąża wyłącznie Kupującego.
2.    Rękojmia za wady nie obejmuje w szczególności wad, uszkodzeń, nieprawidłowego działania lub obniżenia jakości rzeczy nabytych przez Kupującego powstałych w wyniku przypadkowego lub celowego uszkodzenia mechanicznego, a także uszkodzeń spowodowanych niedbałym lub nie właściwym użytkowaniem, powstałych wskutek ingerencji osób trzecich.
3.   Miejscem składnia reklamacji jest adres uzgodniony ze Sprzedawcą.
5.    Wysyłka towarów reklamowanych do Sprzedawcy odbywać się może wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich wskazanych, lub zaakceptowanych przez Sprzedawcę. Koszty związane z przesłaniem do nas reklamowanego produktu zostaną zwrócone natychmiast po uznaniu reklamacji. UWAGA: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 
§ 10 [Ochrona danych osobowych]
 
1.    Sprzedawca jest jednocześnie Administratorem danych osobowych Kupującego.
2.    Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji czy zwrotu świadczeń związanych z odstąpieniem od umowy. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest uniemożliwienie realizacji zamówień, czy podjęcia działań marketingowych, na które Kupujący wyrazi zgodę.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, żądanie ich usunięcia lub zostanie cofnięta zgodna na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą ponadto przechowywane przez okres wymagany prawem (tj. cele podatkowe i rachunkowe, archiwizacyjne).
4.    Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje mu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do ich przenoszenia. Ponadto Kupujący może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano już na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.    Kupującemu przysługuje ponadto prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6.    W celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi kurierskie, rozliczeniowe oraz obsługującym płatności elektroniczne. 

 
§ 11 [uprawnienie do odstąpienia od zawartej umowy]
 
1.    Kupujący (osoba fizyczna) ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, pod warunkiem, że: towar jest w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach normalnego zarządu*) i zawiera kompletne wyposażenie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Zamówionych Rzeczy będące wynikiem korzystanie z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Zamówiony Rzeczy w posiadanie przez Kupującego.

Kupujący ponosi tylko koszty wysyłki na adres nadawcy towaru potwierdzony uprzednio telefonicznie lub mailowo u Sprzedającego.

Towar musi być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. UWAGA: nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

* Przez zwykły zarząd rozumie się normalne, zwyczajami przyjęte wypróbowanie, przymierzenie, sprawdzenie.


§ 12 [prawo właściwe]
 
1.    We wszystkich kwestiach nie uregulowanych w treści niniejszego Regulaminu, związanych z zawieraniem umów pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i/lub korzystania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ze sklepu internetowego i/lub stron internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę, zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego.
 
§ 13 [postanowienia końcowe]
 
1.    Kupujący oświadcza, iż rozumie znaczenie wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz umów zawieranych ze Sprzedawcą. W przeciwnym wypadku Kupujący obowiązany jest do nie zaznaczenia opcji „zgadzam się i akceptuję warunki Regulaminu” i skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia znaczenia postanowień Regulaminu i/lub zawieranych ze Sprzedawcą umów, których nie rozumie Kupujący.
2.    Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy lub umów ze Sprzedawcą.
3.    Zaznaczenie opcji „zgadzam się i akceptuję warunki Regulaminu” oznacza, iż Kupujący rozumie i akceptuje warunki Regulaminu oraz umowy zawartej ze Sprzedawcą. Nie zaznaczenie opcji „zgadzam się i akceptuję warunki Regulaminu” spowoduje uniemożliwienie dokonywania zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy.